И „Напоителни системи“ вода газят, жадни ходят, затънали във финансови батаци

0

„Напоителни системи” ЕАД е в критично финансово състояние. Такова е заключението на Сметната палата след одита на дружеството, обхващащ дейността му през 2018-2019 година.

Компанията е под шапката на земеделското министерство и е тясно специализирана в три дейности:

– поддържане и експлоатацията на държавния хидромелиоративен фонд за улавяне, съхранение, разпределение и реализация на вода за напояване на земеделските култури, доставка на вода за промишлени и други нужди;

– поддържане и експлоатация на обектите за предпазване от вредното въздействие на водите. По-конкретно – става дума за предпазни диги по реките във вътрешността на страната, предпазни диги по бреговете на река Дунав, корекции на реки, отводнителни полета, отводнителни системи и т.н.

– стопанисване, поддръжка, експлоатация, опазване и мониторинг на 21 комплексни и значими язовири, публична държавна собственост.

Колко добре се справя предприятието с ангажиментите си е ясно от десетилетия, защото за критичното състояние на язовирите, реките, дигите и хидромелиоративните системи и съоръжения се пише и приказва още от епохата на социализма. Оправданието обаче е все едно и също: липса на достатъчно средства.

Според експертите на Сметната палата, един от големите виновници за лошото състояние на дружеството е Министерството на земеделието храните и горите. Например – ведомство майка е

пропуснало да разплати изпълнението

на куп дейности по една от задължителните обществени услуги на „Напоителни системи“ – поддържане на обектите за предпазване от вредното въздействие на водите. Одиторите са стигнали до извода, че е създадена негативната практика – с част от парите за тази услуга, които по принцип са фиксирани в годишния бюджет на министерството, да се покриват стари разходи на ЕАД-то. В случая става дума за забавяне с… две години.

Резонно, тази практика води след себе си и други тежки пороци – хронично лошо финансово състояние и постоянен проблем с ликвидността дружеството.

През одитирания период вземанията на „Напоителни системи“ ЕАД са около 40 млн. лв.: за 2018 г. – около 19 млн. лв., за 2019 г. – близо 21 млн. лева. От информацията в одитния доклад става ясно, че те са натрупани главно по вина на ведомството майка.

Проверката е установила, че през 2019 г. вземанията на ЕАД-то от Министерството на земеделието, храните и горите по договорите нарастват с 20% спрямо тези през 2018 година. Дружеството има да взема и неразпределени суми от частни съдебни изпълнители: през 2018 г. – около 1.1 млн. лв., през 2019 г. – 3.1 милиона.

Дълговете на „Напоителни системи“ ЕАД около 76 млн. лв.: за 2018 г. – 38.4 млн. лв., за 2019 г. –  37.8 милиона. Одиторите са установили, че те са натрупани по няколко направления – от задължения към доставчици, намиращи се също под контрола на земеделското министерство, от банков дългосрочен кредит и овърдрафт, от такси за водоползване към басейновите дирекции и т.н.

Съвсем логично,

финансовите батаци на „Напоителни системи“

водят до почти тотално овехтяване на материално-техническата база на дружеството, както и до липсата на каквато и да било модернизация на измервателните устройства. А това, както също прекрасно знаем, непрекъснато увеличава загубите на вода. И до още по-непрекъснато влошаване на финансовите резултати на дружеството.

Спиралата е повече от пагубна, защото предприятието има търговски характер и крайната му цел е да печели, да се издържа ида се развива чрез продажби на вода за напояване. Площите, обслужвани от съоръженията на ЕАД-то са 7.4 млн. дка, но реално то напоява само 5.4 млн. декара. Но и това не е дъното.

Според одиторите, първостепенната оперативна цел на дружеството – модернизирането и обновяването на собствените измервателни устройства и монтирането на монтирането на индивидуални водомери за всеки водоползвател, не е постигната. Тоест – осигуряването на качествено, непрекъснато и пълноценно водоснабдяване, продължава да е като мираж в пустинята. За разлика от техническите и търговските загуби на вода, които открай време се движат между 60 и 75 процента. 

Близо 58% от монтираните измервателни устройства, собственост на дружеството, са въведени в експлоатация през периода 1961-1980 година. И само 26 на сто от тези „водомери“ са пуснати в употреба сравнително наскоро – през периода 2001-2019 година. Ето защо отклоненията между източени/транспортирани, подадени и актувани водни маси са катастрофични. Само за 2019 г. при напояването

разликата е около 135.4 млн. кубически метра,

а при промишленото водоснабдяване – „само“ 13.3 млн. куб. метра.

Въпросът със заплатите и осигуровките обаче стои по съвършено различен начин. Според одиторите на Сметната палата те са най-голямото разходно перо на ЕАД-то: 62% – през 2018 г., и 59% – през 2019 година. И по-конкретно – за 2018 г. разходите за заплати и осигуровки са с 3.1 млн. лв. повече от планираните в бизнес програмата на дружеството, а за 2019 г. – с близо 1.8 млн. лв. повече.

Държавните одитори са установили хаос и при провеждането на обществени поръчки.

Пет процедури са прекратени, заради констатирано неизпълнение на контролни дейности, довело до допускане на грешки при изготвянето на обявата, указанията към нея, техническата спецификация или методиката за оценка на офертите.

Две обществени поръчки са възложени по „облекчени“ процедури – чрез изпращане на покани до определени лица, което е в противоречие с изискванията на Закона за обществените поръчки (ЗОП).

Други две обществени поръчки са прекратени, заради липсата на предварителен контрол за законосъобразност на проведените процедури. И по-точно – заради допуснати грешки при откриването и оповестяването на процедурите.

Процедурите на пряко договаряне също са проведени в несъответствие със ЗОП и Правилника за прилагането му.

И накрая – още няколко подробности от пейзажа на разрухата:

– всички договори за обществени поръчки са сключени без „съответните“ решения на Съвета на директорите, което представлява нарушение на вътрешните правила;

– с изключение на един договор, при всички останали не е осъществен предварителен контрол за законосъобразност преди поемане на задължение;

– при три договора е допуснато да бъдат извършвани услуги и доставки за обекти, които не са били включени в предмета на поръчките. Затова дружеството „се сдобива“  с три акта за нарушения по ЗОП.

Върховете на безумието обаче се намират в съвършено различна посока. Странно изглежда, но множеството число просто е задължително.

Въпреки че в този си вид „Напоителни системи“ ЕАД съществува от 1991 г. насам, до момента държавното предприятие

не разполага с регистър на собствените му недвижими имоти.

Одиторите са констатирали забавяния на плащанията по почти половината от договорите за наем, сключени от ЕАД-то. А в 27 случая (44% от сключените през одитирания период договори за наем) мениджърите му не са начислявали неустойки за забавено плащане.

Констатирано е, че за 29% от недвижимите имоти (897 терени и сгради) и за 60% от язовирите (88 бр.), „Напоителни системи“ ЕАД не притежава документи за собственост.

За последно, този проблем стана публичен факт през 2010 г., когато Сметната палата отказа да завери финансовия отчет на тогавашното Министерство на земеделието и храните заради незаведени в баланса му хидросъоръжения, сред които и 11 язовира.

И после – защо сме били най-бедната държава в Европейския съюз. Ами при такива управници и безхаберници какво друго да бъдем?

Автор: Мариета Велинова

Източник: „Банкеръ“

Оставете отговор

Вашият електронен адрес няма да бъде публикуван.

Този уебсайт използва бисквитки за да подобри вашето пребиваване на него. Приемам Научете повече