Разкритие: Таен доклад вади корупцията с газа

0

След самоволното решение на българското правителство да спре доставките на газ от “Газпром Експорт” на 13 април, “Булгаргаз” ЕАД пристъпва към избор на определени търговци и посредници по непрозрачен начин, при неясни правила и критерии, като само до ограничен кръг търговци на природен газ са изпратени покани. Това са констатациите, които е направила след разглеждането на огромен обем от документи и кореспонденция с търговци на газ временната парламентарна комисия за проверка на обстоятелствата, довели до спиране на природния газ от “Газпром Експорт” и проведената процедура за избор на алтернативни доставчици от “Булгаргаз” ЕАД.

“Последвалите спешни търгове за газ миришат на корупция”, категорични бяха пред “Труд” енергийни експерти, запознати с хронологията на осигуряване на спешните доставки. В самия Доклад на парламентарната комисия е казано следното: “Констатирани са множество нарушения и при класирането и избора на компаниите, с които да бъдат подписани договори за доставка”.

В документа, с който редакцията на “Труд” разполага, са дадени и конкретни примери. Първият от тях е с офертата на гръцката фирма ДЕПА за доставки през месец май 2022 г. е получена след изтичане на срока, поставен от “Булгаргаз” ЕАД, а именно – 11:00 ч. На 27.04.2022 г., не е “твърда” или обвързваща ДЕПА оферта, а е “индикативна” и е под условие на доставка “възможност на газопреносните мрежи на Гърция и България”, което включва както прекъсване на доставките от “Газпром експорт” към Гърция, така и неналичие на свободен капацитет за пренос поради пренатоварване на потока от Гърция към България. В Доклада на комисията се казва: “Въпреки това офертата е класирана на първо място и е подписан договор с ДЕПА.

Същевременно получената в поставения срок оферта на “Елпедисон” е дисквалифицирана поради наличие на едно единствено условие за конкретен форсмажор – прекъсване на доставките от Русия към Гърция, въпреки че дружеството предлага с 2 евро по-ниска цена от класираното на трето място Митилинеос, чиято оферта също като на ДЕПА е получена след изтичане на посочения от Булгаргаз срок (11:00 часа на 27.04.2022 г.)”.

Примерът с въпросния търг на 27 април продължава с още по-любопитна подробност: “Класираното на второ място МЕТ България дружество пък има различен поставен от Булгаргаз ЕАД краен срок за предоставяне на оферта (13:00 часа на 29.04.2022 г.) и дружеството е поканено за участие за доставки за месец май 2022 година чак на 28.04.2022 г. след като са получени офертите от останалите поканени фирми”. МЕТ са поканени да предложат до 5 000 MWh/ден, но се подписва договор за 30 000 MWh/ден за доставка през месец май 2022 година”.

Енергийните експерти от временната парламентарна комисия обръщат внимание и на друг важен детайл: “Офертата на Мет за 30 000 MWh/ден е получена според предоставените от “Булгаргаз” ЕАД имейли на 27.04.2022 в 11:57 часа”.

Следва и заключението в Доклада: “Това не само буди недоумение, но най-малкото означава, че без да са били поканени към същия момент, са разполагали с информация за конкретните нужди на “Булгаргаз” и навярно е съществувала уговорка за доставката на най-голямото предоставено количество природен газ от посредник при така проведените процедури за избор”.

Народните представители са обърнали сериозно внимание и на друг договор с разлика в цените от близо 8 евро: “Подписан е договор с фирма “Акспо” при цена €109/MWh, при некласирана оферта на Елпедисон (€101.69/MWh), също и на “Енергико” ЕООД, предлагащо по-голямо количество и по-ниска цена €104.44/MWh, и при некласирана оферта от фирма “Мотор Ойл” на цена €106.185/MWh”.

“Фирма DXT е дисквалифицирана, въпреки че е подала обвързваща оферта, поради наличието на условие за форсмажор в офертата, докато ДЕПА е класирана на първо място въпреки наличие на много по-мащабно условие за доставка, включващо и това на DXT”, онагледяват ситуацията с търговете депутатите, разглеждайки документацията, предоставена от “Булгаргаз” ЕАД.

Подписан е и договор с фирма “ОМВ Петром” също на по-висока цена (€105.69/MWh) от предложените от “Елпедисон” и “Енергико” ЕООД цени. Цената на “ОМВ Петром” е по-висока и от предложената от DXT за същия период, става ясно от Доклада на временната парламентарна комисия.

Водещи юристи по наказателно право пред “Труд”: Налице са данни за три групи престъпления

Редакцията на “Труд” представи на водещи юристи по наказателно право Доклада на временната комисия за проверка на обстоятелствата довели до спиране на природния газ от “Газпром Експорт” и проведената процедура за избор на алтернативни доставчици от “Булгаргаз” ЕАД.

Според магистрати с дългогодишен стаж в областта на правораздаването, са налице три групи престъпления. “Вече зависи от доказателствата, лицата и да се прецизира точна и успешна квалификация за обвинение”, коментираха съдържанието на Доклада наказателно-правни специалисти.

Из Наказателен кодекс на Република България

Престъпления против стопанството. Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната системи

Чл. 220. (1) Длъжностно лице, което съзнателно сключи неизгодна сделка и от това произлезе значителна вреда за стопанството или за учреждението, предприятието или организацията, които то представлява, се наказва с лишаване от свобода от една до шест години, като съдът може да постанови лишаване от право по чл. 37, ал. 1, точка 6.
(2) В особено тежки случаи по предходната алинея наказанието е от три до десет години лишаване от свобода, като съдът постановява и лишаване от права по чл. 37, ал. 1, точки 6 и 7.

Чл. 260 в. Който сключва сделки или подава нареждания за търговия или извършва друг вид дейност или действие, като дава неверни или подвеждащи сигнали за предлагането, търсенето или цената на финансов инструмент или свързан спот договор за стоки или определя тази цена на необичайно или фиктивно ниво, и от това са настъпили значителни вредни последици, се наказва за манипулиране на пазара с лишаване от свобода до четири години и с глоба от хиляда до три хиляди лева.
(2) Който чрез използване на фиктивно средство или чрез въвеждане в заблуждение сключва сделки или подава нареждания за търговия, или извършва друг вид дейност или действие, което оказва влияние върху цената на един или повече финансови инструменти или свързан спот договор за стоки, и от това са настъпили значителни вредни последици, се наказва с лишаване от свобода от две до четири години.

Престъпления против дейността на държавни органи

Чл. 282. (1) Длъжностно лице, което наруши или не изпълни служебните си задължения, или превиши властта или правата си с цел да набави за себе си или за другиго облага или да причини другиму вреда и от това могат да настъпят немаловажни вредни последици, се наказва с лишаване от свобода до пет години, като съдът може да постанови и лишаване от правото по чл. 37, ал. 1, точка 6, или с пробация.
(2) Ако от деянието са настъпили значителни вредни последици или е извършено от лице, което заема отговорно служебно положение, наказанието е лишаване от свобода от една до осем години, като съдът може да постанови и лишаване от правото по чл. 37, ал. 1, точка 6.
(3) (Нова – ДВ, бр. 89 от 1986 г., изм. – ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 13.10.2006 г.) За особено тежки случаи по предходната алинея наказанието е лишаване от свобода от три до десет години, като съдът постановява и лишаване от право по чл. 37, ал. 1, точка 6.

Длъжностни престъпления

Чл. 387. (1) Който злоупотреби с властта или със служебното си положение, не изпълни задълженията си по служба или превиши властта си и от това произлязат вредни последици, се наказва с лишаване от свобода до три години.
(2) Ако от деянието са настъпили тежки последици или то се извършва системно от началник към подчинен, наказанието е лишаване от свобода от една до осем години.
(3) Ако деянието по предходните алинеи е извършено с цел деецът да набави за себе си или за другиго имотна облага или да причини другиму вреда, наказанието е: лишаване от свобода от една до пет години по ал. 1, от три до осем години по ал. 2, а в особено тежки случаи – от три до десет години, като съдът постановява и лишаване от право по чл. 37, ал. 1, точка 6.
Чл. 388. (1) Който по непредпазливост наруши или не изпълни служебните си задължения и от това произлязат вредни последици, ако извършеното не представлява по-тежко престъпление, се наказва с лишаване от свобода до две години.
(2) Ако от деянието са настъпили тежки последици, наказанието е лишаване от свобода до пет години.

Не е ясна ситуацията за август

Борсите търгуват на високи цени, „Чирен“ пълен само на 43,94 процента

И в понеделник цените по TTF бяха високи, показа платформата Trading Economics.

Основният стълб за формиране на цената на газа в Европа е борсата в Амстердам, където TTF индексът и тази седмица е в границите на 160 евро/MWh и нагоре. В същото време енергийни експерти обърнаха внимание, че хранилището “Чирен” е пълно едва на 43,94 процента.

КЕВР утвърди за месец юли от 186,17 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС), което е с 32 процента увеличение спрямо предходния месец, когато цената беше беше 141,36 лв./MWh.

Няма яснота каква ще бъде цената за август, а на няколко пъти от различните бизнес организации настояха за светкавична реакция от страна на властта, за да се избегнат фалити на големи предприятия, които от своя страна ще оставят хиляди хора без работа.

Рамадан Аталай, зам.-председател на комисията по енергетика, ДПС: Опасността да останем без газ зимата е реална

Ако не се вземат спешни мерки, опасността да останем без газ зимата е много повече от реална. Що се отнася до топлофикациите, аз не виждам още жив човек, който да реши да фалира Топлофикация. Нито пък председателят на КЕВР е човекът, който да каже, че “Топлофикация София” има задължения към Булгаргаз. Защото, ако “Топлофикация София” дължи 300 млн. лева на “Булгаргаз”, самото дружество “Булгаргаз” направи за три месеца загуба от 300 млн. лева, защото купуват газ от посредници.

Делян Добрев, зам.-председател на комисията по енергетика, ГЕРБ: „Най-почтените“ излязоха най-големите крадци

Докладът съдържа информация за безобразията на това управление.

“Най-почтенните, най-прозрачните, нулевотолерантните” излязоха най-големите крадци. Както се казва в старата българска поговорка – Крадецът вика дръжте крадеца.

Явор Куюмджиев, енергиен експерт, БСП: Кирил Петков си прави само пиар с Азербайджан

Един от най-релевантните източници на информация в целия свят за енергетика е статистиката на Бритиш петролиум, която всяка година излиза по това време. В този стратегически рипорт за 2021 г. са данните за производство и потребление на газ, петрол и др. Според този доклад Азербайджан е произвел за 2021 г. 31,8 млрд. куб. м. Газ, за собствени нужди е потребил някъде около 13 куб. м. Това означава, че Азербайджан повече от 19 млрд. куб. м. газ не може да изнася, там повече газ няма. Този коментар направи пред “Труд” енергийният експерт Явор Куюмджиев по повод на последните заявления на премиера в оставка Кирил Петков за това, че при посещението си в Азербайджан е получил уж уверението на президента Илхам Алиев за допълнителни 500 млн. или 1 млрд. куб. м. газ по договора ни с Баку за доставка на природен газ.

“Азербайджан има договори за 11 млрд. за Турция, 8 млрд. за Италия, и по 1 млрд. за България и за Гърция. Тоест общо 21 млрд. куб. м. доставят те по договори с Европа. Обърнете внимание, че производствените им мощности са за 19 млрд. куб. м. И сега идва въпросът – как доставя 21 млрд., като има добив от 19 млрд. куб. м. Отговорът е прост – като взема от някой друг. И кой е този друг – единствено Русия, защото Азербайджан няма връзки с Иран и Туркменистан. Т. е. тези 2 млрд. куб. м. са руски газ, маскиран като азерски”, посочи още експертът.

Другият въпрос, който може да бъде поставен е, какво търсят там всички – отговорът е също прост – политически пиар, там газ повече няма, категоричен беше Явор Куюмджиев.

Припомняме, че пред Нова телевизия в неделя вечерта Кирил Петков заяви: “Президентът Алиев каза, че може да ни доставят между половин и един млрд. куб. м. допълнително на годишна база. Ние още трябва да помислим и да изчистим начина, по който те да дойдат до България”.

Автор: Екип на „Труд“

Източник: „Труд“

Оставете отговор

Вашият електронен адрес няма да бъде публикуван.

Този уебсайт използва бисквитки за да подобри вашето пребиваване на него. Приемам Научете повече