Нов удар по Борисов: На изпроводяк Кирил Петков даде „Балкански поток“ на ДАНС

0

Сериозни нарушения са констатирани при проверката на газопровода „Балкански поток“, съобщи пресслужбата на Министерския съвет днес.

Бившият вече премиер Кирил Петков възложи преди два месеца на две междуведомствени работни групи да извършат задълбочени проверки на ролята на институциите в процедурите, свъзрани с проектирането, изграждането и въвеждането в експлоатация на т. нар. „Балкански поток“, чието официално наименование е „Разширение на газопреносната инфраструктура между българо-турската и българо-сръбската граница“.  Проверени са и обществените поръчки, проведени от „Булгартрансгаз“ във връзка с проектирането и изграждането на газопровода и с доставките и въвеждането в експлоатация на компресорните станции „Расово“ и „Нова Провадия“, както и на изпълнението на сключените договори за обществени поръчки.

„Балкански поток“ е любимият на Бойко Борисов газов проект, за който бяха похарчени 3 млрд. лева. Газопроводът е почти изцяло резервиран от „Газпром“ и на практика обслужва изцяло руските енергийни интереси.  Срещу крупната си инвестиция България не получава газ, само събира „трохи“ – транзитни такси, . „Потокът“ ще се изплаща дълги години. 

От МС съобщават, че проверката е установила много нарушения – на екологичното и трудовото законодателство, при обществените поръчки, при финансирането на дейности и др. В понеделник, след като се е запознал с констатациите на двете работни групи, Кирил Петков е наредил  да бъдат сезирани незабавно МВР, ДАНС и екоминистерството.

Ето какви са конкретните разкрития: 

1. За т.нар. Газова пътна карта:

Нарушен е Законът за Националния архивен фонд, която изисква регистриране на документите –  в деловодните регистри на Министерството на енергетиката въпросната Пътна карта липсва. 

Липсата на оригиналния документ, както и използването на различни наименования на Пътната карта в други налични документи („за развитие“, „за реализация“, „за проучване“), пречат да се определи дали става дума за договор по смисъла на Закона за международните договори, или пък е просто писмо за намерение (меморандум).;

„Представеното от Държава агенция „Национална сигурност“ копие на Пътна карта не дава основание за юридически изводи относно нейното съдържание като вид документ, съобразно действащото законодателството“, се посочва в прессъобщението на МС.

2. Нарушения на екологичното законодателство:

МОСВ не е взело предвид промяната в определени обстоятелства, свързани с природните местообитания, защитените видове и защитените зони от НАТУРА 2000, през които преминава Балкански поток. 

Екоминистерството не провело задължителните процедури за преценка необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда и човешкото здраве, въпреки че е бил информиран от възложителя за необходимостта да се променят сондажните дейности (от безизкопен метод към траншеен – пресичане с изкоп през воден обект).  В нарушение на Закона за околната среда МОСВ е уведомило „Булгартрансгаз“,  че тъй като пресичането на големи реки вече е било оценено в рамките на ОВОС за друг проект – „Южен поток““, няма нужда от нови оценки. 

Уведомлението за изменение на инвестиционния проект с вх. № ОВОС-5 от 09.09.2020 г. на „Булгартрансгаз“ ЕАД за пресичане на газопровода в р. Вит и р. Цибрица (в защитени зони от НАТУРА 2000) е съгласувано от зам. -министър на околната среда при липса на мотиви за значително отрицателно въздействие.

МОСВ и съответните басейнови дирекции и регионални инспекции по околна среда не са осъществявали последващ контрол на място за спазване на условията по издадените ОВОС.

Строителството на компресорната станция  „Нова Провадия“ е стартирало, преди да е издадено и влязло в сила решение по ОВОС.

3. Нарушения при финансирането:

Договорите с кредитните институции за финансиране при реализацията на проекта са сключени, без да е получено съответното разрешение от Комисията за енергийно и водно регулиране. 

 Условията, при които са сключени договорите с изпълнителите по проекта и с кредитните институции, които са осигурили финансирането, обуславят необходимост от преценка дали сключването на договорите води или е възможно да доведе до нарушаване на сигурността на снабдяването вследствие на задлъжнялост на ,,Булгартрансгаз”.

Нарушения, свързани с обществените поръчки: 

Договорът от 18 септември 2019 г. е сключен, с ,Консорциум Аркад”, без определеният изпълнител да е представил всички необходими документи по ЗОП. 

Обявлението за изменение на договора за обществена поръчка (ДС № 2 от 11.11.2020 г.) не е изпратено за публикуване регистъра по ЗОП в законоустановения срок.

При сключването на договора на 03.10.2019 г. с ДЗЗД ,,Ферощал Балкангаз”, гр. София обявлението за изменение на договора за обществена поръчка (ДС № 1 от 18.12.2020 г.) не е изпратено за публикуване в РОП в законоустановения срок.

Същият проблем е установен и за договора от 1 септ. 2019 г. с ДЗЗД ,,ГИН Консорциум”.  

При сключване на договор  с Обединение ,,КС Нова Провадия” определеният изпълнител не е представил пълния набор документи по ЗОП.   Обявлението за приключване на договора не е изпратено за публикуване в РОП в законоустановения срок.

Не са проведени две обществени поръчки по реда на ЗОП-  възложителят не е спазил предвидения в ЗОП ред за възлагане на обществени поръчки, когато са налице основания за това.

Въпреки предоставения от „Булгатрансгаз“ ЕАД допълнителен срок (повече от един месец) за представяне на документите, необходими за сключване на договор с избрания изпълнител – ДЗЗД Обединение „Консорциум АРКАД“, при извършената финансова инспекция от органите на Агенцията за държавна финансова инспекция (18 март 2022 г.) е констатирано, че при сключване на договора (18 септември 2019 г.) е допуснато нарушение на Закона за обществените поръчки – изпълнителят не е представил част от изискуемите документи.

5. Нарушения при възлагане на обществени поръчки

В процеса по избор на изпълнител и сключване на договор с ДЗЗД Обединение „Консорциум АРКАД“ е допусната намеса от страна на министъра на енергетиката (без същият да е едноличен собственик на капитала на дружеството) чрез даване на конкретни писмени указания на изпълнителния директор на „Булгартрансгаз“ ЕАД (по закон възложителите отговарят за правилното прогнозиране, планиране, провеждане, приключване и отчитане за резултатите от обществените поръчки).

6. Нарушения на трудовото законодателството

В сключените трудови договори не се съдържат всички задължителни реквизити по  Кодекса на труда (място на работа, времетраене на трудовия договор и др.).

В трудовите договори, сключени с шофьори на тежка техника (над 12 тона) не е договорено ползването на допълнителен платен годишен отпуск.

Работодателите не държат на разположение на контролните органи в предприятията екземпляр от правилника за вътрешния трудов ред и документи, свързани с разпределението на работното време и организацията на работа.

Не са определени писмено длъжностни лица в предприятието, които да представляват работодателя пред контролните органи на инспекцията по труда.

Работодателите не са изпълнили задължението си да декларират по електронен път данни за командированите работници ( чрез Националния уебсайт по Наредбата за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители (.

В съобщението от МС се посочват и предложенията на двете междуведомствени работни групи:

  1. С оглед на констатираните нарушения министърът на околната среда и водите да възложи цялостна проверка за спазване на екологичното законодателство при проектирането, изграждането и въвеждането в експлоатация на разширението на „Балкански поток“.
  2.  Обобщеният доклад заедно с приложенията към него да бъде изпратени по компетентност в Държавна агенция „Национална сигурност“.
  3. Да се проследи движението на образуваната прокурорска преписка № 2285 от 2020 г., предвид изпращането на Доклад № ДИД2-СФ-40 от 18.03. 2022 г. на Агенцията за държавна финансова инспекция в Специализираната прокуратура.

Автор: ЮЛИАНА БОНЧЕВА

Източник: „СЕГА“

Оставете отговор

Вашият електронен адрес няма да бъде публикуван.

Този уебсайт използва бисквитки за да подобри вашето пребиваване на него. Приемам Научете повече